Katarzyna Kalinowska realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP RPO WK-P 2014-2020 – projektu grantowego „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” realizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o.
Umowa o powierzenie grantu nr 1/FWI-C19/2020/400/UPG/162
1. Cel projektu – Wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19
Planowane efekty
– wprowadzenie nowej usługi badania wzroku
– wykrywania astygmatyzmu/niezborności 
–  utrzymanie miejsc pracy
–  utworzenie sklepu internetowego
Wartość projektu – 38806,50 zł 
Wkład Funduszy Europejskich – 29972,50 zł